Alapszabály


TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTŐK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE

- ALAPSZABÁLY -

A Terület- és Településfejlesztők Magyarországi Egyesülete alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Általános rendelkezések

1.

Az Egyesület neve: Terület- és Településfejlesztők Magyarországi Egyesülete

Székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros

Működése kiterjed az ország egész területére.

Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, továbbá egyéb forrásokból fedezi.

Az egyesület célja

2.

2.1 Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2 A Egyesület célja a terület- és településfejlesztők:

- érdekeinek képviselete;

- munkájának segítése, konferenciák és továbbképzések szervezése;

- hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése;

- szakmai és társadalmi elismertségének elősegítése.

Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

3.

3.1 Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az Egyesület tagjai közé történő felvétel feltétele egy alapító tag ajánlása, valamint szakirányú felsőfokú területfejlesztési állami végzettség. A képzettségi követelmény meglétéről és elfogadásáról az Egyesület Elnöksége a felvétel során dönt.

3.2 Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

4.

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával.

5.

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével.

6.

A Közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

A tagok jogai és kötelezettségei

7.

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

8.

Az Egyesület tagja köteles a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Felügyelő Bizottság és tisztségviselők

9.

9.1 Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.

A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követően 7 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

9.2 A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az alakuló Közgyűlés az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait az első választási ciklusra nyílt szavazással választja meg.

Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

9.3 Az Egyesület tevékenységének átfogó ellenőrzését három tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, különös tekintettel az Egyesület rendelkezésére álló anyagi források célokhoz igazodó felhasználására. A Felügyelő Bizottság tagjait az Egyesület Közgyűlése 3 évre választja meg. A Felügyelő Bizottság munkarendjét, a tagok közötti munkamegosztást és a Felügyelő Bizottság elnökének személyét saját hatáskörben határozza meg. A Felügyelő Bizottság Elnöke a Közgyűlésnek évente egy alkalommal beszámol a Felügyelő Bizottság tevékenységéről. A Felügyelő Bizottság tagjai az alakuló Közgyűlés választása alapján Suta Éva, Árgyelán György, Gulya István.

10.

10.1 Az Egyesület képviselő szervei:

Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 7 főből álló Elnökség látja el. A Elnökség tagjai az ugyancsak Közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes, titkár és 4 elnökségi tag. Az Elnökség tagjai feladataikat társadalmi tevékenység keretében díjazás nélkül látják el.

A Közgyűlés mind a Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) első alkalommal 1 évre választja.

Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a Közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

Az Elnökség minimum négy tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 5 nap időköznek kell lennie. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

10.2 Az Elnök jogai és kötelességei:

- a Közgyűlés összehívása

- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja

- a kiadások számláit ellenőrzi

- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

- harmadik személyekkel való szerződések megkötése

- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelő intézkedés,

- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,

- az Egyesület tevékenység során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

11.

Mind a Közgyűlés, mind a Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja a Elnökség jelenlévő minden tagja, Közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

A Közgyűlést levezető elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

Az Elnök köteles mind a Közgyűlés, mint az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

12.

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

A Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni.

Az Egyesület képviselete

13.

Az Egyesület képviseletére az Elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt csak az Elnök és egy elnökségi tag együttesen tehetnek. A képviselők rendelkeznek az Egyesület számlája felett is.

A Közgyűlés által első alkalommal 1 évre megválasztott képviselők neve Dr. Kocziszky György elnök, Dr. Pap István elnökhelyettes, Zsúgyel János titkár, Bakos István, Svecz István, Vízkeletiné Záborszky Valéria, Zsigrai Árpád elnökségi tagok.

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

14.

14.1 A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel és egyéb forrásokkal gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére, ügyviteli költségekre, valamint az Egyesület céljaival összefüggésben felmerülő kiadásokra használja fel.

14.2 Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése urán állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

14.3 Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményérről vagyonkimutatást készít.

14.4 Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összeget hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

Az Egyesület céljai elérése érdekében pályázatokon vesz részt, az elnyert támogatásokat a pályázati kiírásnak megfelelően használja fel.

Vegyes rendelkezések

15.

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

16.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

17.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. Rendelkezései, másrészt a később meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2002. október 24. napján megtartott alapító Közgyűlésen fogadta el.

Miskolc, 2002. október 24.